13_03_trung_tm_gim_st_cc_hot_ng_vi_phm_giao_thng_qua_camera_h_ni_vit_cng_1